ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З МОНОПОРОДНИХ КЛУБІВ КСУ


2015
 

Преамбула
Положення про комісію з монопородних клубів Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України»(надалі Положення) розроблено на підставі Статуту КСУ та положень Міжнародної кінологічної федерації (FCI).

Розділ І. Загальні положення
1.1. У Всеукраїнській громадській організації «Кінологічна Спілка України» (надалі по тексту КСУ) однією з постійних комісій є комісія з монопородних клубів.
1.2. Комісія з монопородних клубів КСУ (надалі Комісія) – робочий та дорадчий орган КСУ.
1.3. Робота Комісії здійснюється на громадських засадах та матеріально не заохочується.
1.4. Комісія обирається та діє відповідно до пунктів 4.4 та 4.9 статуту КСУ.
1.5. Члени постійних комісій КСУ затверджуються Президією КСУ строком на 5 (п’ять) років за поданням голів, обраних з’їздом КСУ.
Заступники постійних комісій КСУ обираються на першому засіданні цих комісій, про що повідомляється (протокольним рішенням) ГУ КСУ.
1.6. Голова Комісії здійснює загальне керівництво Комісією, представляє Комісію у відносинах з керівними органами КСУ, осередками КСУ та іншими організаціями і установами, підписує документи Комісії, звітує про діяльність Комісії.
Заступник голови Комісії очолює окремі напрямки роботи Комісії, при відсутності голови Комісії, виконує його обов’язки.
Секретар виконує поточну роботу Комісії, здійснює контроль за виконанням планів роботи та рішень Комісії, веде діловодство Комісії.
Голова, заступник голови та секретар Комісії можуть бути достроково переобрані за рішенням більшості членів Комісії, поданням Президентської Ради КСУ, Президії КСУ  чи Президента КСУ.
1.7. У своїй практичній діяльності Комісія керується чинним законодавством, статутом КСУ, положеннями КСУ, цим Положенням та рішеннями статутних органів КСУ, які її обрали.
1.8. Комісія підконтрольна і підзвітна з’їзду КСУ, Президентській Раді КСУ та Президії КСУ.
Звіт Комісії затверджується на з’їзді КСУ.
Інформацію про свою поточну діяльність та підсумки виконання своїх окремих рішень, Комісія подає на вимогу з’їзду КСУ, Президентської Ради КСУ, Президії КСУ, Президента КСУ або за власною ініціативою.

Розділ ІІ. Основні завдання Комісії
2.1. Комісія розробляє та вносить на розгляд до Президії КСУ нормативи, положення та правила КСУ у галузі монопородних клубів КСУ.
Президія КСУ визначає завдання та напрямки діяльності Комісії щодо:
- здійснення заходів, спрямованих на удосконалення діяльності монопородних клубів КСУ;
-  здійснення моніторингу діяльності монопородних клубів КСУ;
-  ведення статистичної звітності;
- надання консультаційної допомоги ініціативним групам щодо створення та діяльності монопородних клубів КСУ;
- розробки та погодження документації, пов’язаної з роботою та створенням монопородних клубів КСУ;
-  розробки правил роботи з документами;
- розробки та проведення заходів, спрямованих на популяризацію монопородних клубів КСУ та діяльності КСУ в цілому;
-  здійснення нагляду за виконанням монопородними клубами КСУ Положень КСУ;
-   узагальнення та поширення вітчизняного та закордонного досвіду у галузі роботи монопородних клубів;
-  представлення інтересів комісії на Президії КСУ.
-  прийняття рішень по іншим питанням, пов'язаним з роботою та створенням монопородних клубів КСУ, та які не відносяться до компетенції інших комісій, чи інших керівних органів КСУ.
2.2. Комісія, крім виконання завдань, визначених пунктом 2.1 цього Положення, розробляє нормативно-методичні документи з питань створення та роботи монопородних клубів КСУ для місцевих осередків КСУ і надає їм необхідну практичну допомогу.
2.3. Рішення комісії затверджуються Президією чи Президентом КСУ.

Розділ ІІІ.  Повноваження Комісії
3.1. Комісія компетентна:
-   самостійно визначати тематичну спрямованість засідання комісії;
- брати до розгляду будь-які питання що стосуються компетенції Комісії;
-  розглядати заяви щодо діяльності монопородних клубів КСУ;
-  розглядати заяви щодо поведінки членів монопородних клубів КСУ;
- викликати на свої засідання осіб, які відповідають за роботу монопородних клубів КСУ, вимагати пояснення та давати їм обов’язкові до виконання  вказівки щодо усунення  недоліків і порушень.
- застосовувати і знімати санкції щодо порушень з обов’язковим затвердженням рішення Президією КСУ чи Президентом КСУ;
- виносити рекомендації щодо створення та закриття монопородних клубів КСУ;
- виносити клопотання про вступ монопородних клубів КСУ до міжнародних організацій;
- вирішувати інші питання, що стосуються компетенції Комісії та направленні на виконання завдань Комісії.
3.2. У разі необхідності Комісія може залучати  до участі у своїх засіданнях різного профілю фахівців.
3.3.  Рішення Комісії оформлюються протоколом та доводяться до відома керівних органів КСУ, не пізніше як за 10 днів після їх прийняття.
3.4.  Монопородні клуби КСУ і їхні керівні особи зобов’язані невідкладно розглядати  пропозиції Комісії, усувати виявлені недоліки і про вжиті заходи повідомляти Комісію у встановлені нею строки. У разі невиконання виявлених недоліків, Комісія звертається до Президії КСУ  з поданням про застосування до порушників санкцій.
3.5. Комісія розглядає питання, виключно пов’язані з її компетенцією.     Питання, яке не може бути вирішено Комісією, може бути розглянуто на спільному засіданні двох і більше комісій КСУ.
3.6. Комісія розглядає тільки зареєстровані заяви, отримані через секретаріат ГУ КСУ, обов’язково з реквізитами для зворотного зв’язку. При вирішенні будь-якого питання необхідно інформувати всі сторони конфлікту, а рішення приймається після отримання пояснень від усіх сторін конфлікту у в письмовому вигляді, або на засіданні Комісії.

IV. Права та обов’язки членів Комісії
4.1. Члени Комісії повинні мати необхідну кваліфікацію і знання, щоб виконувати свої обов’язки.
4.2. Члени Комісії при виконанні своїх обов’язків мають право:
- запитувати у осіб, які відповідають за діяльність монопородних клубів КСУ, документи, брати у них пояснення з питань, пов’язаних з можливими перевірками, в установленому порядку знімати копії з документів;
- брати участь у роботі керівних органів КСУ та її осередків при розгляді питань, що стосуються компетенції Комісії;
- бути офіційними спостерігачами на виставках монопородних клубів КСУ.
4.3. При здійсненні своєї діяльності члени Комісії не повинні втручатись у розпорядчу діяльність керівних органів та фінансову діяльність КСУ та її осередків.
 4.4. Члени Комісії зобов’язані добросовісно виконувати свої обов’язки, брати активну участь у роботі Комісії, забезпечити дотримання принципів об'єктивності, єдності вимог при розгляді документації.
Члени Комісії, які не згодні з рішеннями Комісії, можуть апелювати  до з’їзду КСУ, Президентської ради чи до Президії КСУ.
4.5. У разі остаточної неможливості продовження виконання своїх функцій до кінця строку повноважень Комісії, у зв'язку зі смертю, довгостроковою хворобою або інших причин, викладених в особистій заяві, член Комісії може бути виведений зі складу Комісії з наступним затвердженням рішення про це Президією КСУ.
Якщо член комісії припиняє членство у КСУ (за власним бажанням чи в примусовому порядку) це тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу Комісії.
Якщо член Комісії пропустив більше трьох засідань Комісії, без поважної причини, то Президія КСУ повідомляється Головою Комісії про бездіяльність члена. У такому разі Президія КСУ пропонує бездіяльному члену написати заяву про добровільний вихід зі складу Комісії.
4.6. Діяльність Комісії може бути призупинена рішенням Президентської ради КСУ чи Президії КСУ, якщо членами Комісії колегіально будуть порушені нормативні Положення та Статут КСУ, а також законодавство України.

V. Регламент роботи Комісії
5.1.Комісія  діє на основі поточних планів.
5.2.Питання своєї компетенції Комісія вирішує колегіально, на основі всебічного демократичного обговорення.
5.3. Чергові засідання Комісії проводяться  у відповідності з її планом роботи, але не рідше двох разів на рік. Повідомлення членів Комісії здійснює голова, секретар Комісії чи штатний працівник ГУ КСУ. Члени Комісії КСУ повинні бути попередньо (не менш, ніж за 1 тиждень) повідомлені про дату засідання та порядок денний засідання Комісії. Позачергові засідання Комісії, при необхідності, можуть скликатися в більш короткі терміни при узгодженні з усіма членами Комісії.
Позачергові засідання можуть проводитись за ініціативою голови Комісії, на вимогу більшості членів Комісії, Президії, Президента чи Віце-президента КСУ.
5.4. Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні більше половини її членів.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини  від числа присутніх на засіданні членів Комісії, у разі рівності голосів – голос голови комісії є вирішальним.
5.5. Всі питання, що є компетенцією комісії, розглядаються, як правило, на засіданні Комісії. У невідкладних випадках матеріали можуть передаватися для вжиття термінових заходів відповідним керівним органам КСУ за підписом голови Комісії, з наступним затвердженням на черговому (позачерговому) засіданні Комісії.

VI. Діловодство Комісії
6.1. Кожне засідання Комісії має бути оформлено протоколом.
6.2. Комісія повинна мати:
- розгорнутий список членів Комісії із зазначенням їхніх обов’язків;
- плани роботи Комісії;
- протоколи засідань Комісії:
-  прийняті рішення  Комісії і відповідальних органів КСУ, що стосуються компетенції Комісії.
6.3. Прийняття та передача документів оформляються актом.
6.4. Вся робоча документація Комісії зберігається тільки у приміщенні  Головного Управлінні КСУ.
6.5. Комісії не дозволяється публікувати проекти своєї нормативної діяльності без затвердження Президентом або Президією КСУ. Публікація затверджених рішень здійснюється виконавчим органом КСУ в офіційних засобах інформації – сайт КСУ, друкований орган, тощо.
6.6. Відповідальність за правильне ведення діловодства та зберігання документів покладається на голову та секретаря комісії.

VІІ. Порядок внесення змін до Положення
7.1. Право внесення пропозицій щодо змін до Положення належить кожному члену КСУ.
7.2. Пропозиції щодо змін до Положення подаються у Комісію, узагальнюються та узгоджуються на засіданні Комісії. Зміни до Положення затверджуються Президією КСУ.

 

Новости | Контакт | Устав КСУ | Положения КСУ | Приказы | Президиум и Комиссии КСУ | Дисквалификация | Областные отделения | Территориальные отделения | Монопородные Клубы
Питомники | Эксперт-кинолог | Заводчик-кинолог | Кинолог-инструктор | Календарь выставок КСУ | CACIB апрельский | CACIB декабрьский | 3xCACIB |
Судьи МКФ | Национальные судьи | Судьи КСУ | Присуждение титулов в системе КСУ | Результаты выставок КСУ | Судьи и инструктора по рабочим качествам | Судьи по охотничьим породам
Бланки документов | Родословная КСУ | Метрика щенка | Ветеринария | Отчеты с выставок КСУ | Конкурсы | Аббревиатура титулов | Аббревиатура стран