ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛЕМІННУ КОМІССІЮ КСУ


2015
 

Преамбула
Положення про племінну комісію Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України»(надалі Положення) розроблено на підставі Статуту КСУ та положень Міжнародної кінологічної федерації (FCI).

Розділ І. Загальні положення
1.1. У Всеукраїнській громадській організації «Кінологічна Спілка України» (надалі по тексту КСУ) однією з постійних комісій є Племінна комісія.
1.2. Племінна комісія КСУ (надалі Комісія) – робочий, дорадчий та дозвільний орган КСУ.
1.3. Робота Комісії здійснюється на громадських засадах та матеріально не заохочується.
1.4. Комісія обирається та діє відповідно до пунктів 4.4 та 4.9 статуту КСУ.
1.5. Члени постійних комісій КСУ затверджуються Президією КСУ строком на 5 (п’ять) років за поданням голів, обраних з’їздом КСУ.
Заступники постійних комісій КСУ обираються на першому засіданні цих комісій, про що повідомляється (протокольним рішенням) ГУ КСУ.
1.6. Голова Комісії здійснює загальне керівництво Комісією, представляє Комісію у відносинах з керівними органами КСУ, осередками КСУ та іншими організаціями і установами, підписує документи Комісії, звітує про діяльність Комісії.
Заступник голови Комісії очолює окремі напрямки роботи Комісії, при відсутності голови Комісії, виконує його обов’язки.
Секретар виконує поточну роботу Комісії, здійснює контроль за виконанням планів роботи та рішень Комісії, веде діловодство Комісії.
Голова, заступник голови та секретар Комісії можуть бути достроково переобрані за рішенням більшості членів Комісії, поданням Президентської Ради КСУ, Президії КСУ  чи Президента КСУ.
1.7. У своїй практичній діяльності Комісія керується чинним законодавством, статутом КСУ, положеннями КСУ, цим Положенням та рішеннями статутних органів КСУ, які її обрали.
1.8. Комісія підконтрольна і підзвітна з’їзду КСУ, Президентській Раді КСУ та Президії КСУ.
Звіт Комісії затверджується на з’їзді КСУ.
Інформацію про свою поточну діяльність та підсумки виконання своїх окремих рішень, Комісія подає на вимогу з’їзду КСУ, Президентської Ради КСУ, Президії КСУ, Президента КСУ або за власною ініціативою.

Розділ ІІ. Основні завдання Комісії
2.1. Комісія розробляє та вносить на розгляд до Президії КСУ нормативи, положення та правила КСУ у галузі племінної діяльності.
Президія КСУ визначає завдання та напрямки діяльності Комісії щодо:
-   визначення порядку ведення племінної діяльності КСУ;
-   розробки положень та інструкцій з питань племінної діяльності;
-   розробки племінної документації;
-   розробки правил роботи з документами;
- розробки заходів, спрямованих на популяризацію розведення племінних собак, що володіють нормальним темпераментом, здорових у функціональному і спадковому відношенні, та діяльності КСУ вцілому;
-   підготовки пропозицій з питань племінної діяльності КСУ;
-   контролю племінної діяльності КСУ та її осередків;
-   узагальнення та поширення вітчизняного та закордонного досвіду у галузі племінної діяльності;
- організації та проведення семінарів, курсів навчання;
- організації та проведення відкритих тренінгів з провідними фахівцями у галузі племінної діяльності; 
-  консультації власників собак з питань племінної діяльності;
-  ведення статистичної звітності;
-  представлення інтересів Комісії на Президії КСУ.
-  прийняття рішень з інших питань, пов’язаних з веденням племінної діяльності у системі КСУ, та які не відносяться до компетенції інших комісій, чи інших керівних органів КСУ.
2.2. Комісія, крім виконання завдань, визначених пунктом 2.1 цього Положення, розробляє нормативно-методичні документи з питань племінної діяльності місцевих осередків КСУ і надає їм необхідну практичну допомогу.
2.3. Рішення комісії затверджуються Президією чи Президентом КСУ.

Розділ ІІІ.  Повноваження Комісії
3.1. Комісія компетентна:
-   самостійно визначати тематичну спрямованість засідання Комісії;
- брати до розгляду будь-які питання, які стосуються компетенції Комісії;
-  розглядати заяви щодо племінної діяльності КСУ та осередків КСУ, поведінки членів КСУ;
- викликати на свої засідання осіб, які безпосередньо відповідають за ведення племінної діяльності у КСУ та її осередках, вимагати пояснення та давати їм обов’язкові до виконання  вказівки щодо усунення  недоліків і порушень;
- дискваліфікувати власника і собаку строком від 1 до 3 років  чи на невизначений термін від ведення племінної діяльності з обов’язковим затвердженням рішення Президією КСУ чи Президентом КСУ;
- застосовувати і знімати санкції щодо порушень осередками КСУ та окремими членами КСУ з обов’язковим затвердженням рішення Президією КСУ чи Президентом КСУ;
-  вносити пропозиції щодо змін до «Племінного положення КСУ»;
- вирішувати інші питання, що стосуються компетенції Комісії та направленні на виконання завдань Комісії.
3.2. У разі необхідності Комісія може залучати  до участі у своїх засіданнях різного профілю фахівців.
3.3.  Рішення Комісії оформлюються протоколом та доводяться до відома керівних органів КСУ, не пізніше як за 10 днів після їх прийняття.
3.4.  Осередки КСУ і їхні керівні особи зобов’язані невідкладно розглядати  пропозиції Комісії, усувати виявлені недоліки і про вжиті заходи повідомляти Комісію у встановлені нею строки. У разі невиконання виявлених недоліків, Комісія звертається до Президії КСУ  з поданням про застосування до порушників санкцій.
3.5. Комісія розглядає питання, виключно пов’язані з її компетенцією.     Питання, яке не може бути вирішено Комісією, може бути розглянуто на спільному засіданні двох і більше комісій КСУ.
3.6. Комісія розглядає тільки зареєстровані заяви, отримані через секретаріат ГУ КСУ, обов’язково з реквізитами для зворотного зв’язку. При вирішенні будь-якого питання необхідно інформувати всі сторони конфлікту, а рішення приймається після отримання пояснень від усіх сторін конфлікту у в письмовому вигляді, або на засіданні Комісії.

IV. Права та обов’язки членів Комісії
4.1. Члени Комісії повинні мати необхідну кваліфікацію і знання, щоб виконувати свої обов’язки.
4.2. Члени Комісії при виконанні своїх обов’язків мають право:
- запитувати у осіб, які відповідають за ведення племінної діяльності, документи, брати у них пояснення з питань, пов’язаних з можливими перевірками, в установленому порядку знімати копії з документів;
- брати участь у роботі керівних органів КСУ та її осередків при розгляді питань, що стосуються компетенції Комісії;
- бути направленими з офіційною перевіркою до осередків КСУ.
4.3. При здійсненні своєї діяльності члени Комісії не повинні втручатись у розпорядчу діяльність керівних органів та фінансову діяльність КСУ та її осередків.

 4.4. Члени Комісії зобов’язані добросовісно виконувати свої обов’язки, брати активну участь у роботі Комісії, забезпечити дотримання принципів об'єктивності, єдності вимог при розгляді документації.
Члени Комісії, які не згодні з рішеннями Комісії, можуть апелювати  до з’їзду КСУ, Президентської ради чи до Президії КСУ.
4.5. У разі остаточної неможливості продовження виконання своїх функцій до кінця строку повноважень Комісії, у зв'язку зі смертю, довгостроковою хворобою або інших причин, викладених в особистій заяві, член Комісії може бути виведений зі складу Комісії з наступним затвердженням рішення про це Президією КСУ.
Якщо член комісії припиняє членство у КСУ (за власним бажанням чи в примусовому порядку) це тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу Комісії.
Якщо член Комісії пропустив більше трьох засідань Комісії, без поважної причини, то Президія КСУ повідомляється Головою Комісії про бездіяльність члена. У такому разі Президія КСУ пропонує бездіяльному члену написати заяву про добровільний вихід зі складу Комісії.
4.6. Діяльність Комісії може бути призупинена рішенням Президентської ради КСУ чи Президії КСУ, якщо членами Комісії колегіально будуть порушені нормативні Положення та Статут КСУ, а також законодавство України.

V. Регламент роботи Комісії
5.1.Комісія  діє на основі поточних планів.
5.2.Питання своєї компетенції Комісія вирішує колегіально, на основі всебічного демократичного обговорення.
5.3. Чергові засідання Комісії проводяться  у відповідності з її планом роботи, але не рідше двох разів на рік. Повідомлення членів Комісії здійснює голова, секретар Комісії чи штатний працівник ГУ КСУ. Члени Комісії КСУ повинні бути попередньо (не менш, ніж за 1 тиждень) повідомлені про дату засідання та порядок денний засідання Комісії. Позачергові засідання Комісії, при необхідності, можуть скликатися в більш короткі терміни при узгодженні з усіма членами Комісії.
Позачергові засідання можуть проводитись за ініціативою голови Комісії, на вимогу більшості членів Комісії, Президії, Президента чи Віце-президента КСУ.
5.4. Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні більше половини її членів.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини  від числа присутніх на засіданні членів Комісії, у разі рівності голосів – голос голови комісії є вирішальним.
5.5. Всі питання, що є компетенцією комісії, розглядаються, як правило, на засіданні Комісії. У невідкладних випадках матеріали можуть передаватися для вжиття термінових заходів відповідним керівним органам КСУ за підписом голови Комісії, з наступним затвердженням на черговому (позачерговому) засіданні Комісії.

VI. Діловодство Комісії
6.1. Кожне засідання Комісії має бути оформлено протоколом.
6.2. Комісія повинна мати:
- розгорнутий список членів Комісії із зазначенням їхніх обов’язків;
- плани роботи Комісії;
- протоколи засідань Комісії:
-  прийняті рішення  Комісії і відповідальних органів КСУ, що стосуються компетенції Комісії.
6.3. Прийняття та передача документів оформляються актом.
6.4. Вся робоча документація Комісії зберігається тільки у приміщенні  Головного Управлінні КСУ.
6.5. Комісії не дозволяється публікувати проекти своєї нормативної діяльності без затвердження Президентом або Президією КСУ. Публікація затверджених рішень здійснюється виконавчим органом КСУ в офіційних засобах інформації – сайт КСУ, друкований орган, тощо.
6.6. Відповідальність за правильне ведення діловодства та зберігання документів покладається на голову та секретаря комісії.

VІІ. Порядок внесення змін до Положення
7.1. Право внесення пропозицій щодо змін до Положення належить кожному члену КСУ.
7.2. Пропозиції щодо змін до Положення подаються у Комісію, узагальнюються та узгоджуються на засіданні Комісії. Зміни до Положення затверджуються Президією КСУ.

 

Новости | Контакт | Устав КСУ | Положения КСУ | Приказы | Президиум и Комиссии КСУ | Дисквалификация | Областные отделения | Территориальные отделения | Монопородные Клубы
Питомники | Эксперт-кинолог | Заводчик-кинолог | Кинолог-инструктор | Календарь выставок КСУ | CACIB апрельский | CACIB декабрьский | 3xCACIB |
Судьи МКФ | Национальные судьи | Судьи КСУ | Присуждение титулов в системе КСУ | Результаты выставок КСУ | Судьи и инструктора по рабочим качествам | Судьи по охотничьим породам
Бланки документов | Родословная КСУ | Метрика щенка | Ветеринария | Отчеты с выставок КСУ | Конкурсы | Аббревиатура титулов | Аббревиатура стран