ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕРТИФІКАТНО-ВИСТАВОЧНУ КОМІСІЮ КСУ


2015
 

Преамбула

Положення про сертифікатно-виставкову комісію Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом Положення) розроблене на підставі Статуту Всеукраїнської  громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом КСУ), інших відомчих актів КСУ та положень Міжнародної Кінологічної Федерації (далі за текстом МКФ).

Розділ І. Загальні положення

1.1. У КСУ однією з постійних комісій є Сертифікатно-виставкова комісія.
1.2. Сертифікатно-виставкова комісія КСУ (далі за текстом Комісія) – робочий та дорадчий орган КСУ.
1.3. Робота Комісії здійснюється на громадських засадах та матеріально не заохочується.
1.4. Комісія обирається та діє відповідно до пунктів 4.4, 4.6 та 4.9 статуту КСУ.
1.5. Члени постійних комісій КСУ затверджуються Президією КСУ терміном на 5 (п’ять) років за поданням голів, обраних на 5 (п’ять) років з’їздом КСУ.
Заступники постійних комісій КСУ обираються на першому засіданні цих комісій, про що повідомляється (протокольним рішенням) Головне Управління КСУ (далі за текстом ГУ КСУ).
1.6. Голова Комісії здійснює загальне керівництво Комісією, головує на її засіданнях, представляє Комісію у відносинах з керівними органами КСУ, осередками КСУ та іншими організаціями кінологічного спрямування, з якими КСУ уклала угоди про співробітництво, підписує документи Комісії, звітує про діяльність Комісії на з’їзді КСУ.
Заступник голови Комісії очолює окремі напрямки роботи Комісії, за відсутності голови Комісії, виконує його обов’язки.
Секретар виконує поточну роботу Комісії, здійснює контроль за виконанням планів роботи та рішень Комісії, веде діловодство Комісії.
Голова, заступник голови та секретар Комісії можуть бути достроково переобрані за рішенням більшості членів Комісії, поданням Президентської Ради КСУ, Президії КСУ чи Президента КСУ.
1.7. У своїй практичній діяльності Комісія керується чинним законодавством, статутом КСУ, положеннями відомчих актів КСУ, цим Положенням та рішеннями статутних органів КСУ, які її обрали.
1.8. Комісія підконтрольна і підзвітна з’їзду КСУ, Президентській Раді КСУ та Президії КСУ.
Звіт Комісії затверджується на з’їзді КСУ.
Інформацію про свою поточну діяльність та підсумки виконання своїх окремих рішень Комісія подає на вимогу з’їзду КСУ, Президентської Ради КСУ, Президії КСУ, Президента КСУ або за власною ініціативою.

Розділ ІІ. Основні завдання Комісії

2.1. Комісія розробляє та виносить на розгляд до Президії КСУ нормативи, положення та правила КСУ у галузі виставкової діяльності та з питань, що стосуються проведення виставок.
Президія КСУ визначає завдання та напрямки діяльності Комісії щодо:
-   визначення порядку проведення виставок КСУ;
-   розробки положень та інструкцій з питань організації виставок;
-   розробки документації для проведення виставок;
-   розробки правил роботи з документами;
- розробки заходів, спрямованих на популяризацію виставкової діяльності та діяльності КСУ в цілому;
-   підготовки пропозицій з питань проведення виставок в КСУ;
-   контролю виставкової діяльності КСУ, осередків КСУ, організацій кінологічного спрямування, з якими КСУ уклала угоди про співробітництво;
-   погодження графіку виставок КСУ та затвердження його на Президії КСУ та Президентській Раді КСУ;
-   узагальнення та поширення вітчизняного та закордонного досвіду у галузі проведення виставок;
-  ведення статистичної звітності;
-  представлення інтересів Комісії на Президії КСУ.
-  прийняття рішень з інших питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням виставок у системі КСУ, та які не відносяться до компетенції інших комісій, чи інших керівних органів КСУ.
2.2. Комісія, крім виконання завдань, визначених пунктом 2.1 цього Положення, розробляє нормативно-методичні документи з питань виставкової діяльності КСУ, місцевих осередків КСУ та організацій кінологічного спрямування, з якими КСУ уклала угоди про співробітництво, і надає їм необхідну практичну допомогу.
2.3. Рішення комісії затверджуються Президією КСУ, Президентом КСУ.

Розділ ІІІ.  Повноваження Комісії

3.1. Комісія компетентна:
- самостійно визначати тематичну спрямованість засідання Комісії;
- брати до розгляду будь-які питання, які стосуються компетенції Комісії;
-  розглядати заяви щодо виставкової діяльності КСУ, осередків КСУ, організацій кінологічного спрямування, з якими КСУ уклала угоди про співробітництво,  поведінки членів КСУ;
- викликати на свої засідання осіб, які безпосередньо відповідають за проведення виставок, вимагати пояснення та давати їм обов’язкові до виконання  вказівки щодо усунення  недоліків і порушень;
- дискваліфікувати власника і собаку терміном від 1 до 3 років з усіх виставок КСУ і МКФ з анулюванням оцінок і титулів з обов’язковим підтвердженням дискваліфікації рішенням Президії КСУ чи Президентом КСУ;
- застосовувати і знімати санкції щодо порушень виставкової діяльності КСУ, осередками КСУ, організаціями кінологічного спрямування, з якими КСУ уклала угоди про співробітництво, та окремими членами КСУ з обов’язковим підтвердженням зняття дискваліфікації рішенням Президією КСУ чи Президентом КСУ;
- виносити рекомендації щодо надання чи ненадання КСУ, осередкам КСУ, організаціям кінологічного спрямування, з якими КСУ уклала угоди про співробітництво, права на проведення виставок;
- вирішувати інші питання, що стосуються компетенції Комісії, та які направлені до розгляду на засіданнях Комісії.
3.2. У разі необхідності Комісія може залучати до участі у своїх засіданнях фахівців різного профілю.
3.3.  Рішення Комісії оформлюються протоколом та доводяться до відома керівних органів КСУ не пізніше, як за 10 днів після їх прийняття.
3.4. КСУ, осередки КСУ, організації кінологічного спрямування, з якими КСУ уклала угоди про співробітництво, та їх керівні органи зобов’язані невідкладно розглядати пропозиції Комісії, усувати виявлені недоліки і про вжиті заходи, повідомляти Комісію у встановлені нею строки.
У разі невиконання виявлених недоліків, Комісія звертається до Президії КСУ  з поданням про застосування до порушників санкцій.
3.5. Комісія розглядає питання, виключно пов’язані з її компетенцією. Питання, яке не може бути вирішено Комісією, може бути розглянуто на спільному засіданні двох і більше профільних комісій КСУ.
3.6. Комісія розглядає тільки зареєстровані заяви, отримані через секретаріат ГУ КСУ, обов’язково з реквізитами для зворотного зв’язку.
При вирішенні будь-якого питання необхідно інформувати всі сторони конфлікту, а рішення приймається після отримання пояснень від усіх сторін конфлікту у в письмовому вигляді, або на засіданні Комісії.

IV. Права та обов’язки членів Комісії

4.1. Члени Комісії повинні мати необхідну кваліфікацію і знання, щоб виконувати свої обов’язки.
4.2. Члени Комісії при виконанні своїх обов’язків мають право:
- запитувати у осіб, які відповідають за проведення виставок документи, брати у них пояснення з питань, пов’язаних з можливими перевірками, в установленому порядку знімати копії з документів;
- брати участь у роботі керівних органів КСУ та її осередків при розгляді питань, що стосуються компетенції Комісії;
- бути офіційними спостерігачами на виставках або направляти інших компетентних членів КСУ.
4.3. При здійсненні своєї діяльності члени Комісії не повинні втручатись у розпорядчу діяльність керівних органів та фінансову діяльність КСУ, осередків КСУ, організацій кінологічного спрямування, з якими КСУ уклала угоди про співробітництво.
 4.4. Члени Комісії зобов’язані сумлінно виконувати свої обов’язки, брати активну участь у роботі Комісії, забезпечувати дотримання принципів об'єктивності, єдності вимог при розгляді документації.
Члени Комісії, які не згодні з рішеннями Комісії, можуть апелювати  до з’їзду КСУ, Президентської ради чи до Президії КСУ.
4.5. У разі остаточної неможливості продовження виконання своїх функцій до кінця строку повноважень Комісії, у зв'язку зі смертю, довгостроковою хворобою або інших причин, викладених в особистій заяві, член Комісії може бути виведений зі складу Комісії з наступним затвердженням рішення про це Президією КСУ.
Якщо член комісії припиняє членство у КСУ (за власним бажанням чи в примусовому порядку), це тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу Комісії.
Якщо член Комісії пропустив більше трьох засідань Комісії, без поважної причини, то Президія КСУ повідомляється Головою Комісії про бездіяльність члена. У такому разі Президія КСУ пропонує бездіяльному члену написати заяву про добровільний вихід зі складу Комісії.
4.6. Діяльність Комісії може бути призупинена рішенням Президентської ради КСУ чи Президії КСУ, якщо членами Комісії колегіально будуть порушені норми цього Положення, Статут КСУ, законодавства України та положень МКФ.

V. Регламент роботи Комісії

5.1. Комісія діє на основі поточних планів.
5.2. Питання своєї компетенції Комісія вирішує колегіально, на основі всебічного демократичного обговорення.
5.3. Чергові засідання Комісії проводяться у відповідності до плану її роботи, але не рідше двох разів на рік. Повідомлення членів Комісії здійснює голова, секретар Комісії чи штатний працівник ГУ КСУ. Члени Комісії КСУ повинні бути попередньо (не менш, ніж за 1 тиждень) повідомлені про дату засідання та порядок денний засідання Комісії. Позачергові засідання Комісії, за необхідності, можуть скликатися у більш короткі терміни за умови узгодження з усіма членами Комісії.
Позачергові засідання можуть проводитись за ініціативою голови Комісії, на вимогу більшості членів Комісії, Президії, Президента чи Віце-президента КСУ.
Засідання Комісії можуть проводитись в режимі онлайну.
5.4. Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні більше половини її членів.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини усіх присутніх на засіданні членів Комісії, у разі рівності голосів – голос голови комісії є вирішальним.
5.5. Усі питання, що є компетенцією Комісії, розглядаються, як правило, на засіданні Комісії. У невідкладних випадках матеріали можуть передаватися для вжиття термінових заходів відповідним керівним органам КСУ за підписом голови Комісії, з наступним затвердженням на черговому (позачерговому) засіданні Комісії.

VI. Діловодство Комісії

6.1. Кожне засідання Комісії має бути оформлено протоколом.
6.2. Комісія повинна мати:
- розгорнутий список членів Комісії із зазначенням їхніх обов’язків;
- плани роботи Комісії;
- протоколи засідань (рішення) Комісії:
-  прийняті рішення Комісії і відповідальних органів КСУ, що стосуються компетенції Комісії.
6.3. Прийняття та передача документів оформляються актом.
6.4. Вся робоча документація Комісії зберігається тільки у приміщенні  Головного Управлінні КСУ.
6.5. Комісії не дозволяється публікувати проекти своєї нормативної діяльності без затвердження Президентом або Президією КСУ. Публікація затверджених рішень здійснюється виконавчим органом КСУ- ГУ КСУ в офіційних засобах інформації – сайт КСУ, друкований орган, тощо.
6.6. Відповідальність за правильне ведення діловодства та зберігання документів покладається на голову та секретаря Комісії.

VІІ. Порядок внесення змін до Положення

7.1. Право внесення пропозицій щодо змін до цього Положення належить кожному члену КСУ та інших органів КСУ та її осередків.
7.2. Пропозиції щодо змін до Положення подаються до Комісії, узагальнюються та узгоджуються на засіданні Комісії. Зміни до цього Положення затверджуються Президією КСУ.

VIII.Прикінцеві положення

8.1. Це Положення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Новости | Контакт | Устав КСУ | Положения КСУ | Приказы | Президиум и Комиссии КСУ | Дисквалификация | Областные отделения | Территориальные отделения | Монопородные Клубы
Питомники | Эксперт-кинолог | Заводчик-кинолог | Кинолог-инструктор | Календарь выставок КСУ | CACIB апрельский | CACIB декабрьский | 3xCACIB |
Судьи МКФ | Национальные судьи | Судьи КСУ | Присуждение титулов в системе КСУ | Результаты выставок КСУ | Судьи и инструктора по рабочим качествам | Судьи по охотничьим породам
Бланки документов | Родословная КСУ | Метрика щенка | Ветеринария | Отчеты с выставок КСУ | Конкурсы | Аббревиатура титулов | Аббревиатура стран